Malusia_035, teksty znajomych

6001 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Niektóre dni są do ba­ni, gdy in­ne się turlają. 

myśl • 10 grudnia 2018, 17:33

Jes­teśmy zwykłymi ludźmi. W so­wiec­kich i niemiec­kich obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych pra­cowa­li zwyk­li ludzie. Zwyk­li ludzie tworzy­li te sys­te­my. To jest prze­rażające ! Przy od­ro­binie wy­siłku wyob­raźni możemy prze­nieść się w te cza­sy, czy by­libyśmy in­ni ?
In­sp. ek­spe­ryment Milgrama
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Eksperyment_Milgrama 

myśl • 10 grudnia 2018, 11:25

Każda pol­ska ba­ba po­win­na zas­ma­kować Araba 

aforyzm • 7 grudnia 2018, 12:11

Ko­munistów nie szu­kam w teczkach, ale w głowach 

myśl • 7 grudnia 2018, 11:21

Ko­bieta bez mężczyz­ny dziecinnieje 

myśl • 1 grudnia 2018, 22:32

Ahhh Kor­wi­nie, bez ciebie pra­wica Rzeczy­pos­po­litej zaginie 

myśl • 28 listopada 2018, 23:39

Każdy nac­jo­nalizm pot­rze­buje wro­ga, jak diesel turbosprężarki 

myśl • 28 listopada 2018, 08:57

Nadzieja zaw­sze wra­ca, mu­si - by było lżej...dla­tego ją miej.

Krys­ty­na A.Sz. 27.11.2018r. 

myśl • 28 listopada 2018, 00:11

Pier­wszy­mi, którzy ot­worzą drzwi Is­la­mowi do euro­py nie będą le­wacy, ani li­berałowie, lecz ko­biety szu­kające męskości. 

myśl • 21 listopada 2018, 18:24

* * *

Wyszłam tydzień temu
Za mąż i nie wiem dokąd idę
Ma­ma mówiła że to dob­re drzwi
I przez które trze­ba przejść

Czuję się ta­ka pusta
Gdy za­sypiam już nie sama
Próbu­je zrozumieć
De­finic­je słów mąż i żona

Liczę swo­je dni
Kiedy [...] — czytaj całość

wiersz • 19 listopada 2018, 21:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek