Malusia_035, ulubione teksty

24987 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Nie zaw­sze wżenić się w za­możną rodzinę to zaszczyt
bar­dzo często to tyl­ko ka­ra Boża 

myśl • wczoraj, 20:14

zaw­sze źle pat­rzyło z oczu tej put­tance od poczty­liona spod zakrętu
po­dob­nie jak jej pro­motor­ce z za­winiętym wokół głowy warkoczem 

myśl • wczoraj, 20:08

Dobra Noc

wie­czo­ry się lenią
nie chcą przeminąć
piszę list
noc się zaczyna
wie­czna noc
to już czas
na­piszę os­tatnią
linijkę
i po cichu
do Bo­ga
os­tatni raz
pójdę spać
 

wiersz • wczoraj, 20:08

w nawiązaniu do oczywistego zakłamania

Bib­liote­karz wraz z rodziną mie­szkał nieopo­dal szklar­ni
no i pochodził z tych biedniejszych
dla­tego służył ty­le lat za­sob­nej w dob­ra ma­terial­nie oraz w układ czer­wo­ny
sek­cie wier­nie aż do dnia dzisiejszego
kiedy to się wy­dało kto i dlacze­go na­pisał wy­rocznię pięćdziesiąt kil­ka lat te­mu
zapłaka­nej dziew­czyn­ce z zapałkami 

dziennik • wczoraj, 19:52

Metodą na kłębka

Ro­zumiem że wzo­rem klasyka
elek­try­ka prąd nie ty­ka
ani żad­ne układy zbioro­we
i dla­tego usiłuje wkra­dać się pod­ko­pem
od gacha połama­nej go­leni
po nit­ce nierucho­mości
do re­kina wspólno­ty
me­todą na kłębka
ta­kim oto sposobem 

wiersz • wczoraj, 17:26

Fotokomórka zamykana na wyłączność

Czer­wo­ny elek­tryk widzę
ma ideal­ny układ
przy am­perze bez­do­tyko­wym
od natężenia w dziur­ce

fo­tokomórce
nieopo­dal ka­ruze­li rucho­mej
ob­ro­towa fo­tokomórka
mnoży so­bie i dzieli
według te­go
jak [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 17:13

Zakulisowe lobby

Bao­rzy ra­decznic­cy siedem­dziesiąt lat te­mu
uk­nu­li in­trygę z czer­wo­nym układem
której ce­lem było wyeli­mino­wanie Ber­nardynów
z lo­kal­nej społeczności
Tym sa­mym udostępnienie so­bie
możli­wości dostępu  [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 16:10

* * *

Ta przykłada żon­ka z wiankiem
usiłowała mi je­dynie kit wcisnąć po omac­ku

Od kiedy to fo­tokomórka która reagu­je n a ruch
nie świeci ze względu na nad­miar światła .
 [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 15:35

Cieka wam kto po­daro­wał ziemię te­mu szklarzo­wi
spod dwóch zakrętów na kos­tce brukowej
i dlacze­go tak dużo
czyżby to był ja­kiś dwo­rus
który pre­fero­wał mo­del rodzi­ny
dwa plus je­den
czy bar­dziej dwo­rująca wa­zelin ka 

myśl • wczoraj, 15:14

Dziewczynka z zapałkami od złamanej nogi

Za­raz za­raz to prze­cież ten sam graj­doł
woj*** cio kłod*** nic­ki
wal*** czak
czy przy­pad­kiem
w tam­tym miej­scu
nie było kiedyś bu­dyn­ku gmi­ny
czy może nie zdro­wego ośrod­ka
dla celów [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 14:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups