Malusia_035, teksty ulubionych autorów

539 tekstów ulu­bionych autorów cy­tatów.

“ Mówisz, że kochasz deszcz, a rozkładasz pa­rasolkę, gdy zaczy­na padać.
Mówisz, że kochasz słońce, a cho­wasz się w cieniu, gdy zaczy­na grzać.
Mówisz, że kochasz wiatr, a za­mykasz ok­no, gdy zaczy­na wiać.
Właśnie dla­tego boję się, gdy mówisz, że kochasz mnie. ” 

kulisy

Wszys­tko - 
słowo bez­czel­ne i nadęte pychą.
Po­win­no być pi­sane w cudzysłowie.
Uda­je, że nicze­go nie pomija,
że sku­pia, obej­mu­je, za­wiera i ma.
A tym­cza­sem jest tylko
strzępkiem zawieruchy. 

kulisy

A jed­nak pot­rze­ba mi twoich słów i trze­ba two­jej pa­mięci. Pa­miętaj o mnie, dob­rze ? Może będę się mniej bała, może będę usy­piała spokojniej. 

cytat

Życie, choćby i długie, zaw­sze będzie krótkie. 

cytat

Nie znam ro­li, którą gram,
wiem tyl­ko, że jest mo­ja, niewymienna. 

cytat

Żółty la­ment uli­cy, gdzie nie chodzi nikt.
Bi­je trwo­ga żag­la­mi o codzien­ność szyb... 

cytat

Pociąg...
Przy­nosił w ok­nach ty­siące twych spojrzeń... 

cytat

To wszys­tko opo­wie­działam ci pier­wsze­go dnia, kiedy spy­tałeś, dlacze­go nie mogę swo­bod­nie od­dychać. Nie wie­działam wte­dy, że two­je py­tanie było pod­stępem. Nie chodziło ci o ge­nezę mo­jej cho­roby. Chciałeś wie­dzieć coś znacznie ważniej­sze­go; chciałeś wie­dzieć, w ja­ki sposób urodził się mój upór, mo­ja miłość, mój ból. 

cytat

Nie ma py­tań pilniejszych
od py­tań naiwnych. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wisława Szymborska